04. Info Privacy Policy

-Lenscontrole advies: elke 6 maanden
Verzendkosten Nederland Nee

04. Info Privacy Policy

AA
€ 0,00

Artikel 1. Algemeen


Lowlens.nl, gevestigd te Hoorn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 36026624; (hierna: “Lowlens”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Lowlens wil zijn klanten en de gebruikers van zijn diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Lowlens wil zijn klantgegevens veilig en respectvol beheren en gebruiken om zijn klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Lowlens vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over welke gegevens Lowlens verzamelt, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.


Lowlens nodigt je uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op zijn producten en diensten.


Artikel 2. Toepassing van deze Privacy Policy


Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Lowlens website(s).


De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.


Lowlens streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Lowlens jouw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Lowlens je graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden


Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


De persoonsgegevens die Lowlens verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Lowlens verkrijgt door jouw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.


Lowlens treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.


Dit neemt niet weg dat een klant van Lowlens een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Lowlens’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te ontvangen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Lowlens voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Lowlens.


Artikel 4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens


Lowlens verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.


Zo gebruiken wij persoonsgegevens: • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;

 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en

 • Wanneer Lowlens daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.


Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Lowlens persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:


Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.


Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of een aanvraag te doen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor Lowlens’s nieuwsbrief, dan heeft Lowlens in ieder geval jouw adresgegevens nodig. Alle informatie die Lowlens in deze precontractuele fase over jou ontvangt, gebruikt Lowlens alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Lowlens, zal Lowlens je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, en zal Lowlens ook bepaalde gegevens aan jou toewijzen, zoals logingegevens.


Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.


Lowlens gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.


Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Lowlens.


Lowlens kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Lowlens meent dat die interessant kunnen zijn voor jou. Je kunt je voor dit soort berichten afmelden.


Om prestaties op te volgen.


Lowlens kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om zijn producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we ontvangen tijdens het beantwoorden van vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.


Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


In heel wat gevallen is Lowlens wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Lowlens worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.


Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.


Lowlens kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van zijn diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Lowlens uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en Lowlens’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.


Artikel 5. Beveiliging van persoonsgegevens


Lowlens streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Lowlens. Lowlens draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.


Lowlens’s medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens heeft Lowlens specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties. Lowlens heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt Lowlens allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.


Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gesteld in de door de wet voorziene omstandigheden.


Het aantal medewerkers van Lowlens dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.


Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Lowlens verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatie-geheim. Dat houdt in dat Lowlens en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.


Lowlens’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door Lowlens gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Artikel 6. Verstrekken van gegevens aan derden


Lowlens verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:


Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Osinga groep.


Lowlens geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy.


Dit nodig is voor onze dienstverlening.


Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Lowlens en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Lowlens onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten en aanbieders van online faxdiensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder punt 10.


Als je bij Lowlens een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door Lowlens.


Er een wettelijke verplichting is.


Lowlens verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.


Er een gerechtvaardigd belang is voor Lowlens of de betrokken derde.


Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.


Lowlens toelating heeft ontvangen van de betrokkene.


Indien Lowlens op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, ontvangt Lowlens uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).


Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Lowlens alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.


In sommige gevallen gebruikt Lowlens anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.


Artikel 7. Rechten van de “betrokkene”


Je kunt een aantal rechten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Lowlens, voor zover je over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.


Je kunt deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Lowlens zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.


Om je rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.


Wanneer je dit nodig acht, kun je je eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Recht op bezwaar


Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Lowlens. Indien je bezwaar maakt, staakt Lowlens de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Lowlens dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Recht op inzage en transparantie


Je hebt het recht op (gratis) toegang tot je eigen gegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te krijgen. Je kunt ons bovendien vragen: • Of wij je persoonsgegevens verwerken;

 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;

 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 • Met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;

 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

 • Welke rechten je hebt.


Recht op rectificatie en gegevenswissing


Je hebt als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kun je je gegevens aanpassen via info@lowlens.nl Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuizing.


Je hebt tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre: 1. 1.       de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

 2. 2.       er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;

 3. 3.       je bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Lowlens;

 4. 4.       de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

 5. 5.       de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Lowlens rust.


Lowlens zal je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Lowlens eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.


Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Lowlens. Lowlens kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Lowlens bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).


Recht op beperking van de verwerking


Ook heb je als betrokkene het recht om van Lowlens de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is: 1. 1.       je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Lowlens in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

 2. 2.       de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 3. 3.       Lowlens heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij heb deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 4. 4.       je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Lowlens zwaarder wegen dan die van de betrokkene.In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Lowlens.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid


Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door jouzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procedures, heb jij als betrokkene het recht om deze gegevens van Lowlens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Lowlens te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als jij wenst over te stappen naar een andere aanbieder.


Artikel 8. Bezwaartermijnen


Lowlens bewaart en verwerkt je persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Lowlens bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.


Artikel 9. Cookies & de website


Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met Lowlens deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Lowlens ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.


Websites


Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden of welke andere vorm dan ook wordt door Lowlens enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.


Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Lowlens behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat hem passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.


De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Lowlens en dat door de loutere mededeling van informatie aan Lowlens, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.


Het verlenen van toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website van Lowlens middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan ten allen tijden door Lowlens worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.


Cookies


Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat jouw keuzes daarbij zijn,klik hier https://www.lowlens.nl/productinfo/avg-lowlens/avg-cookie.html   voor ons cookiebeleid.


Artikel 10. Contactgegevens


Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:


Lowlens.nl
Postbus 37, 1620 AA  Hoorn
Tel: +31 229 711 300
E-mail:
info@lowlens.nl

Art
ikel 11. Wijzigingen


Lowlens behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


 

Schrijf uw eigen review

Alleen als u geregistreerd bent kunt u een beoordeling plaatsen. U kunt inloggen of registeren

Om de kans op fouten bij het bestellen van uw contactlenzen zo klein mogelijk te maken heeft Lowlens een speciaal bestelsysteem ontwikkeld. Het kan echter zo zijn dat uw contactlens of lenzenvloeistof niet in het bestelsysteem voorkomen. Neem in dat geval even contact met ons op via het contactformulier of info@lowlens.nl

Radius of BCR:
De leverbare  pasvorm(en) is/ zijn aangegeven. De pasvorm van de lens is heel belangrijk voor een goed comfort, zeker bij vormvaste of "harde" contactlenzen.  Een verkeerde pasvorm kan irritaties of zelfs ontstekingen veroorzaken. Overeenkomende pasvormen tussen verschillende lenzen/ merken zijn vaak NIET uitwisselbaar en kunnen dan een ander draagcomfort geven, omdat het profiel (sferisch of a-sferisch) anders is.

Sterkte:
De sterkte vindt u op de verpakking. Let op!  Een brilrecept moet anders gelezen worden dan een Contactlensrecept. Een Brilrecept moet door uw specalist omgerekend worden naar een Contactlensrecept en boven de 4.00 gaat bij de meeste lenzen de sterkte met 0.25 of 0.50 omhoog/ omlaag.

Cylinder/as:
Bij lenzen met een cylinder geeft u de juiste cylindersterkte aan. De asstand wordt meestal per 10 of 5 graden aangeduid.

Leestoeslag :
Bij lenzen met leesdeel geeft u de leestoeslag of Add(itie) aan.

Diameter:
Bij de meeste lenzen is de diameter een vaste waarde en gekoppeld aan de BCR. Deze hoeft daarom niet aangegeven te worden, tenzij anders aangegeven wordt.

Informatie:
U kunt bellen via ons telefoonummer (0229 711 300) maar wij zijn niet bereikbaar op zondag/ maandag; tussen 12.00 en 14.00 uur en na 17.00 uur.
Onze voorkeur gaat uit naar informatie geven via e-mail (Info@lowlens.nl), dan kunnen wij uw vraag eerst voor u uitzoeken.

Afrekenen:
Via afrekenen komt u bij de n.a.w. gegevens, welk u in moet vullen. U vult hier ook uw geboortedatum in. Dit is nodig om u, bij veel voorkomende namen te kunnen onderscheiden, zodat wij geen fouten maken bij de registratie van uw bestelling. Uw geboortedatum, valt evenals alle andere n.a.w. gegevens onder de wet op de privacy en wordt uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

Betalingswijze:
Hier geeft u aan hoe u wilt betalen: vooruit of via iDeal. Let u er op dat u bij vooruitbetaling de juiste firmabenaming geeft nl. "Lensplan Lowlens te Hoorn". Sommige banken kunnen moeilijk doen als de door u opgegeven firmanaam niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder.

Bestellingen buiten Nederland dienen altijd vooruit betaald te worden. Het internationale rekeningnummer is  IBAN: NL89 INGB 0008 7540 35 t.n.v. Lensplan Lowlens te Hoorn